Expertise

Fusie en samenwerking bij de lokale overheid

Fusies en andere samenwerkingsvormen tussen lokale overheden hebben de afgelopen jaren een vlucht genomen. Deze samenwerkingen worden meestal gedreven vanuit de behoefte aan efficiency en kwaliteit waar een zekere schaalgrootte voor nodig is. De vorm die gekozen wordt verschilt: ambtelijke- of bestuurlijke fusies, samenwerkingsverbanden of het oprichten van een overheidsvennootschap. Meestal wordt gestart vanuit een gezond optimisme over de mogelijkheden van samenwerking en meerjarige ambities. Het doel is een duurzame samenwerking waardoor synergievoordelen worden behaald. De praktijk blijkt echter veel vragen op te roepen.

Wat is de gezamenlijke ambitie en het gezamenlijk belang van de samenwerkende partijen?

Welke organisatievorm past bij onze ambities?

Hoe zijn de onderlinge verhoudingen en verloopt de ambtelijke- en bestuurlijke samenwerking?

Hoe gaan we op een goede manier om met de cultuurverschillen tussen beide organisaties?

Hoe worden de processen gestroomlijnd, en efficiënt ingericht?

Hoe monitoren we het succes van onze samenwerking?

Welke bestaande samenwerkingsvormen moeten worden beëindigd door de fusie?

Wat zijn de personele- en juridische consequenties?

Een fusie of samenwerking vraagt om een grondige voorbereiding en aanpak. Wij zetten onze ervaring in om u te ondersteunen in dit complexe proces. Van strategische verkenning tot daadwerkelijke implementatie.

Scenarioanalyse

In de (bestuurlijke) verkenningsfase wordt nagedacht over mogelijke samenwerkingsvormen en daarbij horende scenario’s. Gezamenlijk stellen wij de scenarioanalyse op, en geven op basis van beoordelingscriteria aan wat het best past bij uw specifieke situatie.

Planfase 

De voorbereiding van een samenwerking vraagt om een open overleg tussen de betrokken partijen. Samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, bepalen ze wat organisatorisch, juridisch, financieel en in de persoonlijke samenwerking nodig is. Wij bieden daarbij onafhankelijke ondersteuning, onder andere bij de planvorming, het samenstellen van de projectorganisatie en bij het monitoren van de samenwerking.

Samenwerking in bedrijfsvoering

We ondersteunen u in het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking. We zoeken met u naar de optimale balans tussen ruimte voor verschillen tussen organisaties en efficiënte dienstverlening. We helpen concreet bij het opstellen van een geharmoniseerde dienstverleningsvisie en -overeenkomst.

Onvoorziene situaties

Een samenwerkingstraject leidt onvermijdelijk tot verrassingen en de noodzaak tot improvisatie. Juist wanneer het spannend wordt is het belangrijk om terug te grijpen op de gezamenlijke ambitie en de doelstellingen van de samenwerking. Wij helpen u met onafhankelijke procesbegeleiding om samen verrassingen het hoofd te bieden.

Verandering

Een verregaande samenwerking leidt per definitie tot een andere manier van werken. Dit vraagt om aanpassing van systemen, processen en de werkwijze van de medewerkers. Wij zorgen voor een heldere communicatie en nemen de medewerkers mee in hun veranderende rol.

Project- en programmamanagement 

De overgang van oude situatie naar nieuw wordt vaak projectmatig georganiseerd. Wij hanteren een pragmatische projectaanpak, waarbij wij zorgdragen voor voortgang, dossieropbouw en verantwoording naar bestuur- en ambtelijke organisatie.

Happy Customers
Recente cases

Case
Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Invlechting Brandweertaken

Aanpak Er is een gefaseerde aanpak gevolgd: Fase 1: definitiefase Door het uitwerken van een systematiek voor kosten risico en kwaliteit, een aanzet voor een…
Lees meer
Case
Gemeenten Vijfheerenlanden

Invlechting omgevingsdiensttaken OZHZ binnen ODRU

Aanpak Om tot een succesvolle invlechting te komen zijn globaal de volgende stappen doorlopen: Voorbereiding: Er is gestart met een projectplan in samenwerking met de…
Lees meer
Bekijk alle cases

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

Bekijk alle inzichten

Onze experten

Jeroen Schiedon
Marco van Marle
Wietse Meerholz
Marjolein Hendriks
Vincent Broeckaert

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?